Deklaracja dostepności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności internetowej

Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ckirladek.pl/
Data publikacji strony internetowej: 12.03.2017
Data aktualizacji strony internetowej: 20.09.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (itp. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Nie wszystkie pliki graficzne zawierają metadane. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny.

Filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej nie posiadają napisów dla osób głuchych i głuchoniemych.

Funkcjonalności WCAG 2.1 dla strony www https://ckirladek.pl/
• Pomocnicze przyciski ułatwień dostępu z czcionką ikon (elementy sterujące włączania / wyłączania).
• Przyciski z funkcją zmiany rozmiaru czcionki, kontrastu i skali szarości.
• Ustawienia użytkownika (podkreślanie linków, podświetlanie tytułów i linków, kontrastowe kolory, usuwanie animacji) zapisywanie za pomocą plików cookie (od strony do ustawień strony).
• Dostosowywanie logo ułatwień dostępu (kolor tła + kolor logo), tryb sepii, tryb monochromatyczny.
• Możliwość wyłączenia stylów css oraz animacji.
• Moduł odczytywania głosowego treści strony.

Data sporządzenia: 20.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Słonecka, e-mail: ckirpromocja@ladek.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 8146562. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Centrum Kultury i Rekreacji, pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój

Do budynku prowadzą 2 wejścia.
Do wejścia od ulicy pl. Staromłyński prowadzą schody, wejście nie jest zabezpieczone poręczami. Do wejścia bocznego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków i osób niepełnosprawnych, wejście jest zabezpieczone poręczami bocznymi.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku jest dźwig do transportu osób z niepełnosprawnościami.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
W budynku jest toaleta dla niepełnosprawnych na I piętrze (dostępność dźwigiem z poziomu parteru).
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.

Status prawny i regulamin organizacyjny

Centrum Kultury i Rekreacji jest gminną instytucją kultury.

Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju posiada osobowość prawną i jest wpisany dnia 3 grudnia 1999 r. do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Burmistrza Lądka-Zdroju pod pozycją nr 1.

 

Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz.1591 z późn. zm.)
  2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 13 z 2001 r., poz. 123 z późn. zm.)
  3. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85 z 1997 r., poz. 539 z późn. zm.)
  4. Ustawy z dnia 26 września 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 15 z 2003 r., poz. 148 z późn. zm.),
  5. Statutu Gminy Lądek-Zdrój (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 27 z dnia 28 lipca 2000 r. oraz nr 140 z dnia 30 października 2001 r.)
  6. Postanowień Statutu Centrum Kultury i Rekreacji.

Zgodnie z art. 28 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju jest finansowany ze środków budżetu gminy, dotacji celowych, z dochodów własnych, darowizn od osób fizycznych i prywatnych oraz innych źródeł.

Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Ośrodek sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Bezpośredni nadzór nad Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju sprawuje Burmistrz Lądka-Zdroju. Ośrodek podlega kontroli Rady Miejskiej Lądka-Zdroju sprawowanej przez Komisję Rewizyjną na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

Na czele Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju stoi dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz, zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz  par. 10 pkt. 2 Statutu Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju.

PLIKI