Centrum Kultury i Rekreacji jest gminną instytucją kultury.

Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju posiada osobowość prawną i jest wpisany dnia 3 grudnia 1999 r. do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Burmistrza Lądka-Zdroju pod pozycją nr 1.

 

Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz.1591 z późn. zm.)
  2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 13 z 2001 r., poz. 123 z późn. zm.)
  3. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85 z 1997 r., poz. 539 z późn. zm.)
  4. Ustawy z dnia 26 września 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 15 z 2003 r., poz. 148 z późn. zm.),
  5. Statutu Gminy Lądek-Zdrój (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 27 z dnia 28 lipca 2000 r. oraz nr 140 z dnia 30 października 2001 r.)
  6. Postanowień Statutu Centrum Kultury i Rekreacji.

Zgodnie z art. 28 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju jest finansowany ze środków budżetu gminy, dotacji celowych, z dochodów własnych, darowizn od osób fizycznych i prywatnych oraz innych źródeł.

Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Ośrodek sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Bezpośredni nadzór nad Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju sprawuje Burmistrz Lądka-Zdroju. Ośrodek podlega kontroli Rady Miejskiej Lądka-Zdroju sprawowanej przez Komisję Rewizyjną na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

Na czele Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju stoi dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz, zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz  par. 10 pkt. 2 Statutu Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju.

Opublikował(a): Monika Słonecka

Ostatnia zmiana:

PLIKI