Informacje publiczne udzielane są zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz 2176).
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej składane za pomocą poczty elektronicznej mogą być składane na adres: ckir@ladek.pl

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz 2176) informacje jawne nie zawarte na stronie internetowej bądź podmiotowej stronie BIP Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju są udostępniane na pisemny wniosek złożony do Dyrektora CKiR.

Dyrektor:
Centrum Kultury i Rekreacji
Pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój
ckir@ladek.pl

Opublikował(a): Monika Słonecka

Ostatnia zmiana:

PLIKI